Danh sách các hàm xử lý tập tin hệ thống trong PHP

blogphp20 thg4 2019
PHP
Hàm Mô tả chức năng
basename() Trả về tên tập tin từ một đường dẫn
chgrp() Thay đổi nhóm người dùng của tập tin được chỉ định
chmod() Thiết lập quyền hạn của các nhóm người dùng trên tập tin được chỉ định
chown() Thay đổi chủ sở hữu của một tập tin
copy() Sao chép một tập tin
dirname() Trả về tên thư mục từ một đường dẫn
fclose() Đóng một tập tin đang được mở
feof() Kiểm tra coi đã đến điểm kết thúc (end of file - EOF) của tập tin hay chưa
fgetc() Trả về một ký tự trong một tập tin đang được mở
fgetcsv()  
fgets() Trả về một dòng dữ liệu trong một tập tin đang được mở
fgetss()  
file()  
file_exists() Kiểm tra xem một tập tin (hoặc thư mục) nào đó có tồn tại hay không
file_get_contents() Lấy nội dung của một tập tin
file_put_contents()  
fileatime() Trả về thời điểm lần truy cập cuối cùng của một tập tin được chỉ định
filectime() Trả về thời điểm lần thay đổi cuối cùng (ví dụ như sửa tên tập tin, kiểu tập tin, ....) của một tập tin được chỉ định
filemtime() Trả về thời điểm lần thay đổi nội dung cuối cùng của tập tin được chỉ định
fileperms()  
filesize() Lấy kích thước của một tập tin được chỉ định
filetype() Trả về kiểu của một tập tin hoặc thư mục được chỉ định
flock()  
fnmatch()  
fopen() Mở một tập tin được chỉ định
fpassthru()  
fputcsv()  
fputs() Ý nghĩa và cách sử dụng giống với hàm fwrite()
fread() Đọc nội dung của một tập tin đang được mở
fscanf()  
fseek() Di chuyển con trỏ đang đọc tập tin từ vị trí hiện tại sang một vị trí mới
fstat()  
ftell() Trả về vị trí hiện tại của con trỏ tập tin trong một tập tin đang được mở
fwrite() Viết nội dung vào một tập tin đang được mở
glob()  
is_dir() Kiểm tra xem tệp được chỉ định có phải là một thư mục hay không
is_executable() Kiểm tra xem tệp được chỉ định có phải là một tập tin thực thi hay không
is_file() Kiểm tra xem tệp được chỉ định có phải là một tập tin hay không
is_readable() Kiểm tra xem tệp được chỉ định có thể đọc được hay không
is_uploaded_file()  
is_writable() Kiểm tra xem tệp được chỉ định có thuộc loại tập tin viết được hay không
lstat()  
mkdir() Tạo một thư mục
move_uploaded_file() Di chuyển tập tin được tải lên vào một nơi được chỉ định
parse_ini_file()  
parse_ini_string()  
pathinfo()  
pclose()  
popen()  
readfile()  
readlink()  
realpath()  
realpath_cache_get()  
realpath_cache_size()  
rename() Sửa tên một tập tin hoặc thư mục được lưu trên máy chủ của bạn
rewind() Di chuyển con trỏ tập tin về vị trí đầu tiên của tập tin
rmdir() Xóa một thư mục rỗng
set_file_buffer()  
stat()  
symlink()  
tempnam()  
tmpfile()  
touch()  
unlink() Xóa một tập tin được lưu trên máy chủ của bạn

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh