Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

blogphp6 thg4 2019
PHP
Một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ích cho các bạn trong việc làm web sử dụng ngôn ngữ php này.

1. isset($var)

Dùng để kiểm tra biến $var có tồn tại hay không. Thông thường bạn hay dùng để kiểm tra một biến trước khi xử lý thao tác đến nó.

2. empty($var)


Kiểm tra biến $var có phải giá trị trống hay không. Tất cả các giá trị như: số 0, giá trị null, giá trị rỗng, giá trị false đều được quy về là empty. Nếu biến $var không tồn tại thì hàm này vẫn không báo lỗi và sẽ trả kết quả về false

3. is_array($var)
Kiểm tra biến $var có phải kiểu mảng hay không

4. is_string($var)
Kiểm tra biến $var có phải kiểu chuỗi hay không.

5. is_int($var) hoặc is_integer($var)
Kiểm tra biến $var có phải kiểu INT hay không.

6. is_float($var)
Kiểm ta biến $var có phải kiểu float hay không

7. is_double($var)
Kiểm tra biến $var có phải kiểu double hay không.

8. is_null($var)
Kiểm tra biến $var có phải giá trị null không

9. in_array($needle, $haystackarray)

Kiểm tra giá trị $needle có trong mảng $haystackarray hay không

10. array_key_exists($key, $searcharray)
Kiểm tra key $key có trong mảng $searcharray hay không.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh