Các hàm dùng để quản lý thư mục trong PHP

blogphp16 thg5 2020
PHP
chdir() - Thay đổi thư mục làm việc hiện tại.
chroot() - Thay đổi thư mục gốc.
closedir() - Đóng thư mục xử lý.
dir() - Trả về một thể hiện của lớp thư mục (Directory)
getcwd() - Trả về thư mục làm việc hiện tại.
opendir() - Mở một thư mục xử lý.
readdir() - Trả về tên của một thư mục / tập tin kế tiếp (bên trong thư mục xử lý)
rewinddir() - Quay về vị trí đầu tiên bên trong thư mục xử lý.
scandir() - Trả về một mảng tên của các thư mục & tập tin nằm bên trong thư mục.

http://webcoban.vn/

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh