preg_match() Các quy tắc Regular Expression căn bản.

blogphp14 thg11 2018
PHP
 preg_match() Các quy tắc Regular Expression căn bản.

Ta có thể hiểu nôm na rằng Regular Expression hoạt động theo kiểu so khớp và trả về kết quả giống nhau của sự so khớp đó. Ví dụ bạn làm bánh thì cái khuông chính là biểu thức Regular Expression còn còn bánh được làm ra chính là sản phẩm của sự so khớp giữa bột vài cái khuông. 

Trước tiên để dễ hiểu ta quy định một số danh từ nhé.

  • pattern: được gọi là chuỗi Regular Expression (biểu thức chính quy)
  • subject: chuỗi so khớp với pattern
  • matches: kết qua so khớp

Đây chính là ba tham số của hàm preg_match mà ở bài trước ta đã tìm hiểu.

Nguồn freetuts.net.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh