Vẽ hình trong đối tượng Canvas.

blogphp22 thg6 2019
Javascript
Canvas chiếm một khu vực hình chữ nhật trên trang web mà kích thước của hình chữ nhật được quy định bởi nó.

Ví dụ tạo thẻ canvas:

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" 
style="border:1px solid #000000;"> 
</canvas>   

Vẽ trên Canvas với Javascript

Để vẽ với canvas, ta phải viết trong cặp thẻ <script></script>:

<script> 
var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d");
// Các ví dụ sau sẽ đều có 2 dòng code trên
ctx.fillStyle="#FF0000"; ctx.fillRect(0,0,150,75); </script>

Giải thích cho ví dụ trên:

Trước tiên, ta tìm đến thẻ <canvas> thông qua id của nó:

var c=document.getElementById("myCanvas");

Sau đó, gọi hàm getContext() (nhập chuỗi “2d” vào):

var ctx=c.getContext("2d");

Đối tượng getContext(“2d”) trong HTML5 sở hữu nhiều hàm dành cho vẽ hình ảnh như hình hộp, hình tròn, chữ,…
2 dòng sau vẽ ra một hình chữ nhật:

ctx.fillStyle="#FF0000";
ctx.fillRect(0,0,150,75);

Thuộc tính fillStyle được dùng để gán CSS.
Thuộc tính fillRect(x,y,width,height) để vẽ hình chữ nhật với các tham số tọa độ x,y, chiều rộng, chiều cao.

Tọa độ Canvas

Canvas là một dạng tọa độ lưới (x,y).
Góc trên cùng bên trái của đối tượng canvas có tọa độ (0,0).
Vậy nên, hàm fillRect() ở trên được thiết lập các tham số (0,0,150,75) có nghĩa là nằm sát phía trên bên trái và có kích thước là 150×75 pixels.


Canvas – Vẽ nét

Để vẽ đường thẳng trên một đối tượng canvas, ta sẽ dùng 2 hàm sau:
• moveTo(x,y) định điểm bắt đầu
• lineTo(x,y) định điểm kết thúc
Sau khi có 2 điểm ta phải dùng một trong những hàm vẽ nét, chẳng hạn như stroke().

Ví dụ: Định điểm bắt đầu (0,0) và điểm kết thúc là (200,100). Sau đó dùng hàm stroke() vẽ một đường thẳng

JavaScript:

ctx.moveTo(0,0); 
ctx.lineTo(300,150); 
ctx.stroke();  

Để vẽ một hình tròn trên canvas, chúng ta sử dụng hàm arc():
• arc(x,y,r,start,stop)
Sau khi xác định được tọa độ và bán kính, ta phải dùng một hàm vẽ nét chẳng hạn như stroke() hoặc fill().

Ví dụ:Tạo một hình ảnh với hàm arc()

JavaScript:

ctx.beginPath(); 
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 
ctx.stroke();


Canvas – Chữ

Để viết một đoạn văn bản, ta chú trọng đến thuộc tính và hàm sau:
• font – định kiểu chữ cho đoạn văn bản
• fillText(text,x,y) – Viết chữ trên ô canvas
• strokeText(text,x,y) – Viết chữ trên ô canvas nhưng không tô màu chữ

Ví dụ: Sử dụng fillText()

Viết một đoạn văn bản có chiều cao là 30px high trên ô canvas, dùng font “Arial”:

JavaScript:

ctx.font="30px Arial"; 
ctx.fillText("Hello World",10,50);  

Sử dụng strokeText():

Viết một đoạn văn bản có chiều cao là 30px high trên ô canvas, dùng font “Arial”:

JavaScript:

ctx.font="30px Arial"; 
ctx.strokeText("Hello World",10,50);


Canvas – Gradients

Gradients dùng để tô hình chữ nhật, hình tròn,đường thẳng, văn bản….
Có 2 loại gradients:
• createLinearGradient(x,y,x1,y1) – Quét màu xuất phát từ 1 phía
• createRadialGradient(x,y,r,x1,y1,r1) – Quét màu xuất phát từ tâm
Hàm addColorStop() quy định điểm dừng quét màu dọc theo điểm quét(gradient). Điểm gradient có thể ở bất kỳ giữa 0 và 1.
Sau khi thiết lập gradient, ta dùng fillStyle hoặc strokeStyle để gán gradient vào ô canvas,

Ví dụ: Dùng createLinearGradient()

JavaScript:

var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0); 
grd.addColorStop(0,”red”); 
grd.addColorStop(1,”white”); // Fill with gradient 
ctx.fillStyle=grd; 
ctx.fillRect(10,10,150,80);  

Dùng createRadialGradient()

JavaScript:

var grd=ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100); 
grd.addColorStop(0,”red”); 
grd.addColorStop(1,”white”); // Fill with gradient 
ctx.fillStyle=grd; 
ctx.fillRect(10,10,150,80); 


Canvas – Hình ảnh

Để vẽ hình ảnh trên một ô canvas, ta dùng hàm sau:
• drawImage(image,x,y)

JavaScript:
var img=document.getElementById("scream");
ctx.drawImage(img,10,10);  

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh