Tạo Menu đơn giản bằng CSS.

blogphp20 thg6 2019
CSS


Chúng ta đơn giản chỉ cần định nghĩa cho đối tượng ul{} luôn ẩn và thuộc tính li:hover ul{} cho ul hiện lên mỗi khi di chuột tới.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh