Một số toán tử thường dùng trong MySQL khi lập trình php

blogphp17 thg10 2018
MySQL
Khi chúng ta tự học lập trình php thì việc tương tác với CSDL MySQL là điều tất yếu. MySQL cung cấp một số toán tử như sau:

I. Toán tử số học:
Toán tử này dùng để tính toán các phép tính như: cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư. Giá trị đem tính phải là kiểu số.

+ Thực hiện phép cộng hai số
- Thực hiện phép trừ hai số
* Thực hiện phép nhân hai số
/ Thực hiện phép chia hai số
% Thực hiện phép chia lấy phần dư

Ví dụ: SELECT 9-2+9*5-5
Kết quả: 47
 

II. Toán tử so sánh
Toán tử so sánh dùng để thực hiện việc so sánh như: bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, khác,... Kết quả trả về là đúng hoặc sai (tương đương như true và false HAY o và 1)

= So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức khác NULL
<=> So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức ngay cả khi các biểu thức  là NULL
<>, != So sánh khác
< So sánh nhỏ hơn
<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
> So sánh lớn hơn
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng

Ví dụ: SELECT 5 > 6
Kết quả 0
 

III. Toán tử luân lý
Toán tử luân lý dùng để kết hợp các biểu thức đơn lẽ thành một biểu thức chung

AND, && Khi tất cả các biểu thức đều đúng thì biểu thức chung mới đúng
OR, || Chỉ cần có một biểu thức đúng thì biểu thức chung sẽ đúng
XOR Khi một trong hai biểu thức là đúng thì cho kết quả đúng. Nếu cả hai biêu thức cùng đúng hoặc cùng sai thì cho kết quả sai
NOT,! Sẽ cho giá trị ngược lại với biểu thức

Ví dụ: SELECT 1 && 0
Kết quả: 0


Trên đây là một số toán tử tong MySQL
giúp các bạn tự học lập trình php thành công.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh