Kéo và thả - Drag And Drop

Ví dụ về kéo thả những đối tượng div sau:


Vị trí thả drop1
Đối tượng kéo drag1
Vị trí thả drop2
Đối tượng kéo drag2
Vị trí thả drop3

Code hoàn chỉnh

Ta tạo ra 3 div cho phép thả, 2 div cho phép kéo, và 3 hàm chính drag(),drop(),over() để thực hiện kéo thả.

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh