Động từ-Quá khứ-Quá khứ phân từ

anhngunewlight.com Anh ngữ newlight cung cấp những bài học thú vị theo từng chủ đề hấp dẫn, phong phú, đa dạng nhằm mục đích củng cố từ vựng giúp bạn học những từ cần biết để có thể nói theo chủ đề mình muốn. Học các bài học từ vựng tiếng anh theo chủ đề tại đây có thể sẽ rất giúp ích cho bạn đấy.

Theo thứ tự: Động từ nguyên mẫu, Thể quá khứ, Quá khứ phân từ, Nghĩa của động từ.
 1. abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại
 2. arise arose arisen phát sinh
 3. awake awoke awoken đánh thức, thức
 4. be was/were been thì, là, bị, ở
 5. bear bore borne mang, chịu đựng
 6. become became become trở nên
 7. befall befell befallen xảy đến
 8. begin began begun bắt đầu
 9. behold beheld beheld ngắm nhìn
 10. bend bent bent bẻ cong
 11. beset beset beset bao quanh
 12. bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
 13. bid bid bid trả giá
 14. bind bound bound buộc, trói
 15. bleed bled bled chảy máu
 16. blow blew blown thổi
 17. break broke broken đập vỡ
 18. breed bred bred nuôi, dạy dỗ
 19. bring brought brought mang đến
 20. broadcast broadcast broadcast phát thanh
 21. build built built xây dựng
 22. burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
 23. buy bought bought mua
 24. cast cast cast ném, tung
 25. catch caught caught bắt, chụp
 26. chide chid/chided chid/chidden/chided mắng, chửi
 27. choose chose chosen chọn, lựa
 28. cleave clove/cleft/cleaved cloven/cleft/cleaved chẻ, tách hai
 29. cleave clave cleaved dính chặt
 30. come came come đến, đi đến
 31. cost cost cost có giá là
 32. crow crew/crewed crowed gáy (gà)
 33. cut cut cut cắn, chặt
 34. deal dealt dealt giao thiệp
 35. dig dug dug dào
 36. dive dove/dived dived lặn, lao xuống
 37. draw drew drawn vẽ, kéo
 38. dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed mơ thấy
 39. drink drank drunk uống
 40. drive drove driven lái xe
 41. dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
 42. eat ate eaten ăn
 43. fall fell fallen ngã, rơi
 44. feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
 45. feel felt felt cảm thấy
 46. fight fought fought chiến đấu
 47. find found found tìm thấy, thấy
 48. flee fled fled chạy trốn
 49. fling flung flung tung; quang
 50. fly flew flown bay
 51. forbear forbore forborne nhịn
 52. forbid forbade/forbad forbidden cấm, cấm đoán
 53. forecast forecast/forecasted forecast/forecasted tiên đoán
 54. foresee foresaw forseen thấy trước
 55. foretell foretold foretold đoán trước
 56. forget forgot forgotten quên
 57. forgive forgave forgiven tha thứ
 58. forsake forsook forsaken ruồng bỏ
 59. freeze froze frozen (làm) đông lại
 60. get got got/gotten có được
 61. gild gilt/gilded gilt/gilded mạ vàng
 62. gird girt/girded girt/girded đeo vào
 63. give gave given cho
 64. go went gone đi
 65. grind ground ground nghiền, xay
 66. grow grew grown mọc, trồng
 67. hang hung hung móc lên, treo lên
 68. hear heard heard nghe
 69. heave hove/heaved hove/heaved trục lên
 70. hide hid hidden giấu, trốn, nấp
 71. hit hit hit đụng
 72. hurt hurt hurt làm đau
 73. inlay inlaid inlaid cẩn, khảm
 74. input input input đưa vào (máy điện toán)
 75. inset inset inset dát, ghép
 76. keep kept kept giữ
 77. kneel knelt/kneeled knelt/kneeled quỳ
 78. knit knit/knitted knit/knitted đan
 79. know knew known biết, quen biết
 80. lay laid laid đặt, để
 81. lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
 82. leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
 83. learn learnt/learned learnt/learned học, được biết
 84. leave left left ra đi, để lại
 85. lend lent lent cho mượn (vay)
 86. let let let cho phép, để cho
 87. lie lay lain nằm
 88. light lit/lighted lit/lighted thắp sáng
 89. lose lost lost làm mất, mất
 90. make made made chế tạo, sản xuất
 91. mean meant meant có nghĩa là
 92. meet met met gặp mặt
 93. mislay mislaid mislaid để lạc mất
 94. misread misread misread đọc sai
 95. misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
 96. mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
 97. misun+ derstand misund+ erstood misund+ erstood hiểu lầm
 98. mow mowed mown/mowed cắt cỏ
 99. outbid outbid outbid trả hơn giá
 100. outdo outdid outdone làm giỏi hơn
 101. outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
 102. output output output cho ra (dữ kiện)
 103. outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt giá
 104. outsell outsold outsold bán nhanh hơn
 105. overcome overcame overcome khắc phục
 106. overeat overate overeaten ăn quá nhiều
 107. overfly overflew overflown bay qua
 108. overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
 109. overhear overheard overheard nghe trộm
 110. overlay overlaid overlaid phủ lên
 111. overpay overpaid overpaid trả quá tiền
 112. overrun overran overrun tràn ngập
 113. oversee oversaw overseen trông nom
 114. overshoot overshot overshot đi quá đích
 115. oversleep overslept overslept ngủ quên
 116. overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
 117. overthrow overthrew overthrown lật đổ
 118. pay paid paid trả (tiền)
 119. prove proved proven/proved chứng minh (tỏ)
 120. put put put đặt; để
 121. read/riːd/ read/red/ read/red/ đọc
 122. rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
 123. redo redid redone làm lại
 124. remake remade remade làm lại; chế tạo lại
 125. rend rent rent toạc ra; xé
 126. repay repaid repaid hoàn tiền lại
 127. resell retold retold bán lại
 128. retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
 129. rewrite rewrote rewritten viết lại
 130. rid rid rid giải thoát
 131. ride rode ridden cưỡi
 132. ring rang rung rung chuông
 133. rise rose risen đứng dậy; mọc
 134. run ran run chạy
 135. saw sawed sawn cưa
 136. say said said nói
 137. see saw seen nhìn thấy
 138. seek sought sought tìm kiếm
 139. sell sold sold bán
 140. send sent sent gửi
 141. sew sewed sewn/ sewed may
 142. shake shook shaken lay; lắc
 143. shear sheared shorn xén lông (Cừu)
 144. shed shed shed rơi; rụng
 145. shine shone shone chiếu sáng
 146. shoot shot shot bắn
 147. show showed shown/showed cho xem
 148. shrink shrank shrunk co rút
 149. shut shut shut đóng lại
 150. sing sang sung ca hát
 151. sink sank sunk chìm; lặn
 152. sit sat sat ngồi
 153. slay slew slain sát hại; giết hại
 154. sleep slept slept ngủ
 155. slide slid slid trượt; lướt
 156. sling slung slung ném mạnh
 157. slink slunk slunk lẻn đi
 158. smell smelt smelt ngửi
 159. smite smote smitten đập mạnh
 160. sow sowed sown/sewed gieo; rải
 161. speak spoke spoken nói
 162. speed sped/speeded sped/speeded chạy vụt
 163. spell spelt/spelled spelt/spelled đánh vần
 164. spend spent spent tiêu sài
 165. spill spilt/spilled spilt/spilled tràn; đổ ra
 166. spin spun/span spun quay sợi
 167. spit spat spat khạc nhổ
 168. spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled làm hỏng
 169. spread spread spread lan truyền
 170. spring sprang sprung nhảy
 171. stand stood stood đứng
 172. stave stove/staved stove/staved đâm thủng
 173. steal stole stolen đánh cắp
 174. stick stuck stuck ghim vào; đính
 175. sting stung stung châm; chích; đốt
 176. stink stunk/stank stunk bốc mùi hôi
 177. strew strewed strewn/strewed rắc, rải
 178. stride strode stridden bước sải
 179. strike struck struck đánh đập
 180. string strung strung gắn dây vào
 181. strive strove striven cố sức
 182. swear swore sworn tuyên thệ
 183. sweep swept swept quét
 184. swell swelled swollen/swelled phồng; sưng
 185. swim swam swum bơi lội
 186. swing swung swung đong đưa
 187. take took taken cầm; lấy
 188. teach taught taught dạy; giảng dạy
 189. tear tore torn xé; rách
 190. tell told told kể; bảo
 191. think thought thought suy nghĩ
 192. throw threw thrown ném; liệng
 193. thrust thrust thrust thọc;nhấn
 194. tread trod trodden/trod giẫm; đạp
 195. unbend unbent unbent làm thẳng lại
 196. undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
 197. undergo underwent undergone kinh qua
 198. underlie underlay underlain nằm dưới
 199. underpay undercut undercut trả lương thấp
 200. undersell undersold undersold bán rẻ hơn
 201. understand understood understood hiểu
 202. undertake undertook undertaken đảm nhận
 203. underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
 204. undo undid undone tháo ra
 205. unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
 206. unwind unwound unwound tháo ra
 207. uphold upheld upheld ủng hộ
 208. upset upset upset đánh đổ; lật đổ
 209. wake woke/waked woken/waked thức giấc
 210. waylay waylaid waylaid mai phục
 211. wear wore worn mặc
 212. weave wove/weaved woven/weaved dệt
 213. wed wed/wedded wed/wedded kết hôn
 214. weep wept wept khóc
 215. wet wet/wetted wet/wetted làm ướt
 216. win won won thắng; chiến thắng
 217. wind wound wound quấn
 218. withdraw withdrew withdrawn rút lui
 219. withhold withheld withheld từ khước
 220. withstand withstood withstood cầm cự
 221. work worked worked rèn (sắt), nhào nặng đất
 222. wring wrung wrung vặn; siết chặt
 223. write wrote written viết

Gửi bài viết tới Facebook

Gửi hình ảnh