Trang chủ/Đạo Trời

 • Biện chứng, Thắng bại.

  376. Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, là vì đã có cái xấu; đều biết tốt là tốt, là vì đã có cái không tốt. Cho nên có và không sinh ra nhau, khó và dễ thành tựu ch
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Hoạ phúc, Sinh tử.

  345. Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn? Không có sự công chính sao? Công chính rồi lại thành gian tà;
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Danh lợi, Đắc thất.

  337. Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với của, cái nào trọng hơn? Được với mất, cái nào khổ hơn? Cho nên, yêu lắm ắt hao phí nhiều. Chứa lắm ắt m
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Tư khảo, Trị thế.

  313. Không ham muốn dễ được yên tĩnh, do đó thiên hạ sẽ ổn định. 314. Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ. 315. Vật ở yên thì dễ
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Chính trị, Chiến tranh.

  281. Thiên hạ có Đạo thì tuấn mã bị đưa vào canh tác. Thiên hạ không Đạo thì ngựa chiến sinh sống ở biên cương. 282. Dân đói. Bởi vì người trên
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Thế thái, Nhân tình.

  262. Khi đại đạo bị phế thì mới có nhân và nghĩa; khi trí huệ xuất hiện thì mới có đại giả trá ngụy biện; khi lục thân bất hòa thì mới có hiếu kính v
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Quả dục, Nhu nhược.

  238. Không tội nào lớn bằng có dục vọng; không họa nào lớn bằng không biết đủ; không hại nào lớn bằng mong có. Cho nên biết mình có đủ, thì luôn đủ.
  Đạo Trời15 thg10 2018
 • Khiêm cẩn, Bất tranh.

  216. Không phô trương, nên sáng; không tự cho mình đúng, nên hiển dương ở đời; không kể công, nên có công; không kiêu căng, nên [không bị ai hại, nhờ
  Đạo Trời15 thg10 2018