Trang chủ/Đạo Phật

  • Tứ Diệu Đế (Phúc Trung)

    Bốn đế, Bốn thánh đế hay Tứ diệu đế là một bài Pháp đầu tiên, đức Phật đã giảng dạy cho nhóm Kiều Trần Như, những người cùng tu khổ hạnh với Phật trong nhiều nă
    Đạo Phật30 thg10 2018
  • Mười Hai Nhân Duyên

    Ai cũng muốn hiểu do đâu mà chúng ta có, có từ lúc nào, sống chết. Tất cả những thắc mắc đó đều do nhân duyên mà ra, Phật đã dạy, có 12 nhân duyên. Hiểu cho đượ
    Đạo Phật30 thg10 2018
12