Skip to content

Vì Triều Tiên, Trung Quốc phải gác kế hoạch thu hồi Đài Loan suốt 70 năm như thế nào?