THÁNG SÁU 15 Thứ Bảy
*Ngày: Canh Tuất
Ngũ hành Kim-Vàng trang sức.
*Tháng: Canh Ngọ
Ngũ hành Thổ-Đất ven đường.
*Năm: Giáp Thìn
Ngũ hành Hỏa-Lửa đèn.
THÁNG NĂM
10
Giáp Thìn 2024